Akustik- och ljudmätningar

Kvaliteten på de akustiska mätningar vi utför har bekräftats många gånger genom interlaboratoriska jämförande tester enligt ISO/IEC 17043.

Arbetet utförs av kvalificerade och erfarna specialister.

Du kan lägga en beställning eller få en offert via:


Byggakustik och ljudklassning

Byggnadsakustiska mätningar

Akustiska mätningar utförs på plats för att bestämma ljudklassen. Detta innebär värdena för luftburen ljudisolering, stegljudsisolering, efterklangstid och bullerindikatorer. Efter utförda akustiska mätningar bestäms ljudklassen för byggnaden enligt SS 25267:2024 eller SS 25268 standarder.


Stegljudsnivå och ljudisolering

Stegljusnivå är en mätparameter som beskriver hur stegljud överförs från ett utrymme till ett annat. Vi utför mätning och löser problem med irriterande stegljud i olika lokaler.

Vid bristande ljudisolering utreder vi och ger åtgärdsförslag för att förbättra ljudisoleringen.


Installationsbuller

Installationsmätningar innefattar alla former av installationer:

 • Ventilationssystem, fläktar;
 • Rekuperator;
 • Hissar;
 • Varmvattenberedare, pumpar, annan bullrig hjälputrustning;
 • Garageportar;
 • Kyl- och värmeutrustning;
 • Handfat, badkar, duschar, vattenkranar, WC, vattensystem;
 • Andra installationer;

Diagnostik av akustiska och bullerproblem med en akustisk kamera

En bild på en akustisk kamera

Vi använder en akustisk kamera för att diagnostisera bullerproblem. Med en akustisk kamera bestämmer vi bullerkällor, platser för byggnadskonstruktioner som är genomsläppliga för ljud, platser för bullrig utrustning i industrianläggningar. Vi ger råd i bullerreducerande frågor.


Vanliga frågor

Vad kostar det?

Priset för varje studie avtalas individuellt beroende på plats och tidpunkt för mätningarna, arbetets omfattning och tjänstens löptid.

Vilka standarder kommer de akustiska testerna att baseras på?

Vi är ett ackrediterat laboratorium för fysiska mätningar, så alla tester utförs endast i enlighet med svenska och EU standarder:

Akustikmätningar:

 • SS-EN ISO 16283-1:2014; SS-EN ISO 16283-1:2014/A1:2018. Byggakustik - Fältmätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 1: Luftljudsisolering.
  SS-EN ISO 717-1:2020. Byggakustik - Värdering av ljudisolering i byggnader och hos byggdelar - Del 1: Luftljudsisolering.
 • SS-EN ISO 16283-2:2020. Byggakustik - Fältmätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 2: Stegljudsisolering.
  SS-EN ISO 717-2:2020 Värdering av ljudisolering i byggnader och hos byggdelar - Del 2: Stegljudsisolering.
 • SS-EN ISO 16283-3:2016. Byggakustik - Fältmätning av ljudisolering i byggnader och hos byggnadselement - Del 3: Fasad ljudisolering.
  SS-EN ISO 717-1:2020. Byggakustik - Värdering av ljudisolering i byggnader och hos byggdelar - Del 1: Luftljudsisolering.
 • SS-EN ISO 3382-2:2008; SS-EN ISO 3382-2:2008/AC:2009. Byggakustik - Mätning av rumakustiska parametrar - Del 2: Efterklangstid i vanliga rum.

Mätning av buller från byggnadsinstallationer:

 • SS-EN ISO 16032:2004 Byggakustik - Mätning av buller från installationer i byggnader - Teknisk metod.

När är den bästa tiden att mäta akustiken i en byggnad?

När slutarbetet är klart; när väggarna är putsade, gipsskivor fixade, golvbeläggning läggd, invändiga skiljeväggar monterade, entré- och innerdörrar monterade, fönster justerade.

Vad är en ljudklass?

Ljudklass uttrycker byggnadens bullerskyddskvalitet enligt SS 25267:2024, SS 25268:2023 standarder. Det finns fyra ljudklasser: A, B, C och D:
Ljudklass A: används i utrymmen och verksamheter där ljudmiljön är högt prioriterad.
Ljudklass B: är 50 % bättre ljudmiljö än ljudklass C.
Ljudklass C: det är den vanligast förekommande ljudklassen. Om ljudklass C är uppfylld så är BBR:s minimikrav uppfyllda.
Ljudklass D: används endast då det finns särskilda anledningar till att ljudklass C inte kan uppnås.

Vilka är deadlines för arbetet?

Villkoren avtalas individuellt beroende på platsen för mätningarna, omfattningen av arbetet och vår tillgänglighet vid den tidpunkten. Vi brukar komma till anläggningen och förbereda handlingarna inom 5-15 arbetsdagar.

Vad ska jag göra innan ett akustiskt test?

Samordna mättiden med laboratoriet och alla ägare till byggnaden/byggnaderna så att ingenjörerna har tillgång till alla rum i byggnaden under mätningen. Kontrollera fönster och dörrar – alla fönster, entré- och innerdörrar ska kunna stängas helt under mätningen. Informera alla personer som kan befinna sig i byggnaden att inget buller kan göras under mätningen, inga bulleralstrande anordningar får vara i drift.

Vilka dokument krävs innan ett akustiskt test?

Före mätningen ska planritningar eller liknande dokument, som tydligt anger rumsnumren, lämnas till laboratoriet.

Vad ska man göra om ljudisoleringen inte uppfyller kravet?

Vi använder en akustisk kamera för att upptäcka defekter. Sedan ger vi råd om hur man förbättrar isoleringen.

Vill ni veta mer?

Vi kommer gärna till er för samtal kring nya projekt, problem som behöver lösas eller för att informera mer om vad vi kan erbjuda er. Tveka inte att kontakta oss vid intresse!