Bullermätning

Vi jobbar i Götaland och Svealand (följande län: Stockholm, Uppsala, Skåne, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland, Kalmar, Jönköping, Halland, Västra Götaland, Kronoberg och Blekinge.)

Du kan lägga en beställning eller få en offert via:


Mätning av trafik-, järnvägs- och flygtrafikbuller

Mätningar utförs enligt standarden EN ISO 1996-2:2017 “Akustik. Beskrivning, mätning och bedömning av omgivningsbuller. Del 2: Bestämning av ljudtrycksnivåer“.

Bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader finns i förordning (2015:216). Dessa riktvärden tillämpas för att uppfylla kraven i plan- och bygglagen (2010:900) vid planläggning, i ärenden om bygglov, och i ärenden om förhandsbesked. Mätningarna görs vid byggnadens fasad och varar ett dygn.

Vad är krav på trafik-, järnvägs- och flygtrafikbuller?

Trafik- och järnvägsbuller bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats. I en bostad om högst 35 kvadratmeter bör bullret inte överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Om fastställda ekvivalenta eller maximala ljudtrycksnivåer överskrids ger förordningen (2015:216) vissa undantag.

Buller från flygtrafik bör inte överskrida 55 dBA FBN och 70 dBA maximal ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad. Denna begränsning gäller inte för buller från flygplatser i Stockholms kommun mellan kl. 06.00 och 22.00. Vid utvärdering av bullret från flygplatser beaktas den genomsnittliga årstrafiken (under dagar, kvällar och nätter). Om fastställda ekvivalenta eller maximala ljudtrycksnivåer överskrids ger förordningen (2015:216) vissa undantag.

Industribullermätning

Mätningar utförs enligt standarden EN ISO 1996-2:2017 “Akustik. Beskrivning, mätning och bedömning av omgivningsbuller. Del 2: Bestämning av ljudtrycksnivåer“.

Vi jobbar också i enlighet med BFS 2020:2. Dessa allmänna råd avser omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär vid planläggning och bygglovsprövning av bostadsbyggnader.

Det finns tre zoner (A, B och C) som relaterar till ljudnivå vid exponerad bostadsbyggnads fasad. Följande ljudnivåer vid exponerad sida bör tillämpas vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder. Se tabell nedan.

Högsta ekvivalenta ljudnivåer från industriell och annan verksamhet:
Dag (kl. 06-18) Kväll (kl. 18–22) Lördagar, söndagar och helgdagar dag + kväll (kl. 06–22) Natt (kl. 22–06)
Zon A 50 dBA 45 dBA 45 dBA
Zon B 60 dBA 55 dBA 50 dBA
Zon C >60 dBA >55 dBA >50 dBA

Vid uteplats, om sådan planeras, gäller striktare ljudnivåerna som anges i BFS 2020:2.

Exakt lokalisering av bullerkällor med en akustisk kamera

Om det finns någon osäkerhet om bullerkällor kan vi använda den akustiska kameran för att exakt lokalisera bullret. Vi använder en akustisk kamera som ger oss en exakt akustisk bild som visas i realtid över en digital kamerabild. På det viset kan vi på ett korrekt sätt lokalisera ljudkällan.

Installationsbullermätning

Installationsbullermätning utförs enligt standarden SS-EN ISO 16032:2004. “Byggakustik - Mätning av buller från installationer i byggnader - Teknisk metod.“

En installationsbullermätning avser ljud från fasta installationer. Dessa mätningar görs i enlighet med SS25267 och BBR 7:21.

Mätning av ljudtrycksnivåer för installationer innefattar alla former av installationer:

  • Ventilationssystem, fläktar;
  • Värmepump;
  • Rekuperator;
  • Hissar;
  • Varmvattenberedare, pumpar, annan bullrig hjälputrustning;
  • Garageportar;
  • Kyl- och värmeutrustning;
  • Handfat, badkar, duschar, vattenkranar, WC, avlopp, vattensystem;
  • Andra installationer.